Jákfa Helyi Építési Szabályzat

Egységes szerkezetű

JÁKFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

                                                 

a 3/2013.(IV.23.) és a 6/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított

7/2005.(IV.29.) RENDELETE

 

 

 

 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

 

 

Jákfa község Önkormányzatának Képviselő- testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendelet alkotja meg.

 

 

A rendelet hatálya

 1. §

 

(1)1   

 

(2)1   

(3)1

 

 

I. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai

 

2. §

Engedélyhez kötött építési munkák

A képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló rendeletben * meghatározott építési munkák körét nem bővíti.

 

3. §

 

 1. Az építési engedélykérelmekhez a rendeletben ** előírtakon túlmenően egyéb mellékleteket nem kell csatolni.

 

* Jelenleg: a 46/1997. (XII.29)KTM

** Jelenleg: a 46/1997. (XII.29.) KTM

 

 

II. Fejezet

Településszerkezet, terület-felhasználás

 

4. §

A település igazgatási területe

(1)    Beépítésre szánt területre, amelyen belül az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10% és

(2)    Beépítésre nem szánt területre osztott, amelyen belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet.

 

 

Beépítésre szánt területek

5. §

 

A település igazgatási területének beépítésre szánt területei ( az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint) az alábbi terület-felhasználási egységekre osztottak. (A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.)

 

 

(1) LAKÓTERÜLET

Általános előírások:

 1. A lakóterületeken  OTÉK 13.§ és 14. §-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.
 2. Az épületek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 38o –nál alacsonyabb, 48o –nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként tábláslemez és palafedés alkalmazása nem megengedett.
 3. Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 1,8 m magas átlátható kerítéssel, ill. élő sövénnyel lehet bekeríteni.
 4. Építési telkeken a be nem épített és burkolattal el nem látott területeket kertszerűen

kell kialakítani és fenntartani.

 1. A beépítés feltételének közművesítési mértéke: víz, villany, zárt szennyvíz tároló, zárt v. nyitott csapadékvíz csatorna.

 

 

 

(2) FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK(1)

a)

Lf 1

K      

30%

    

4,5

1.000m2

jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ 1, 2 szabályozási terv szerinti 2,3,7,8,10,12,13,15,16,21,22,27,29,30,32 sz. tömb, mely a kialakult beépítésnek megfelelő álló beépítési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél,

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legnagyobb épület szélesség: 10 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

Oldalkert min 6 m. (oldalhatáron álló beépítés esetén), 3 m (szabadon álló beépítés esetén)

d)1

e)   Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely

       területén létesíthetőek.

 

 

(3) FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK(2)

a)

Lf 2

O     

30%

    

4,5

1.000m2

jellel ellátott falusias lakóterületi besorolású az SZ 1, 2 szabályozási terv szerinti 23, 28 sz. tömb, mely oldalhatáron álló beépítési móddal alakítható ki.

b)      Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1.000 m2-nél,

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,4

Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legkisebb építménymagasság:3,0 m

Megengedett legnagyobb építménymagasság:4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

Oldalkert min 6 m.

d)1

e)     Terepszint alatti építmények legfeljebb a lehetséges beépítés mértékéig, az építési hely területén létesíthetőek.

 

 (4) TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET (1)

a)

Vt1

SZ      

30%

    

7,5

2000m2

jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti 17, jelű tömb. Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki. A területen lakóépület, igazgatási kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, egészségügyi és szociális épület helyezhető el.

b)1

c)       Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél, 

          átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30

          méternél.

d)        A területen megengedett építési használat határértékei:

  Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5

  Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

e)      Állattartás céljára szolgálógazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.

 

(5) TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET (2)

a)

Vt2

SZ       

30%

    

6,0

2000m2

jellel ellátott településközponti vegyes terület az SZ 1 szabályozási terv szerinti 23/a jelű tömb. A területen lakóház csak kereskedelmi, szolgáltató funkcióval együtt létesíthető.

b)1

c)     Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél,  átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30 méternél.

d)        A területen megengedett építési használat határértékei:

  Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5

  Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

e)      Állattartás céljára szolgálógazdasági épületek, épületrészek nem létesíthetők.

 

(6) KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET

 

a)

Gksz

SZ       

20%

    

7,5

2000m2

jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a SZ 2 szabályozási terven jelölt 31. sz. tömb. A területen az OTÉK 19. §. (2.) (3.) pontjában körülírt épületek helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

b)1

c)  Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél,

     átlagos szélessége nem lehet kevesebb 20 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 30

      méternél.

d)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5

Megengedett legnagyobb beépítettség: 20%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

e)   Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények csak az állattartási rendelet szerint  létesíthetők.

 

 

 

(7) KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET (1)

a)

Gksz1

SZ       

20%

    

7,5

2000m2

jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a T1 szabályozási terven jelölt tömb. A területen mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, szolgálati lakás, igazgatási és egyéb ipari épület helyezhető el szabadon álló beépítési móddal.

b)1

c)       Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél,

          átlagos szélessége nem lehet kevesebb 30 méternél, mélysége nem lehet kevesebb 40

          méternél.

d)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5

Megengedett legnagyobb beépítettség: 20%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%

e)   Állattartás céljára szolgáló épületek, építmények csak az állattartási rendelet szerint  létesíthetők.

 

(8) IPARI MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET *

„a)

Kmg

SZ       

40%

    

7,5

(20)

3000m2

jellel ellátott  gazdasági terület a SZ2 szabályozási terven ábrázolt majorok területe. A területen a nagyüzemi állattartás, mezőgazdasági terményfeldolgozás, tárolás és az ezeket kiszolgáló létesítmények helyezhetők el, szabadon álló beépítési móddal.

 1. Az övezetben telekosztással kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 3000 m2-nél, az átlagos szélessége 30 m-nél, a mélysége 50 m-nél.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5

Megengedett legnagyobb beépítettség: 40%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: általában 7,50 m, a technológia által kötötten meghatározott építmények (silók, tornyok, stb) esetében: 20,00 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 50%, amelyet egyszintű növényzettel kell beültetni.

Előkert: 10 m

Oldalkert: 10,0 m

Hátsókert: 10,0 m”

 

 

(9) SPORT CÉLÚ KÜLÖNLEGES TERÜLET

 a)

KSP

SZ       

10%

    

12,5

10000m2

jellel ellátott egyéb ipari gazdasági terület a SZ 1 szabályozási terven jelölt 24. sz. tömb, mely szabadon álló beépítési móddal alakítható ki.  A területen a sport és szabadidő eltöltésére alkalmas épületek és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el. 

 1. Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 10000 m2-nél

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,25

Megengedett legnagyobb beépítettség: 10%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:12,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 70%

Oldalkert min. 6 m.

d)     Állattartás céljára szolgáló épületek, épületrészek nem létesíthetők.

 

 

(10) KÜLÖNLEGES TERÜLET (1)

a)

Kt

 

 

 

         jellel ellátott terület az SZ 1 szabályozási terven szereplő 19; 37 sz. tömb a temetők                  területének övezete.

b)   A területen csak temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.

 

(11) KÜLÖNLEGES TERÜLET (2)

a)

Kk

 

 

 

         jellel ellátott terület az SZ 1 szabályozási terven szereplő 25 sz. tömb a kegyeleti park területének övezete.

b)  A területen új sírhely nem alakítható ki. A már kialakított kettős sírhelyeken engedélyezhető temetés

 1. Urnás sírhelyek létesíthetők.

 

 

(12) KÜLÖNLEGES TERÜLET (3)

a)

Kh

 

            Jellel ellátott különleges terület a komposztáló céljára kijelölt területrész a T1 szerkezeti terven szerepel.

 1. A területen a mezőgazdasági hulladék feldolgozását szolgáló létesítmények helyezhetők el 5 %-os beépítettséggel, max. 6,0 m-es építménymagassággal.

 

(13) KÜLÖNLEGES TERÜLET (4)

a)

Kb

 

            Jellel ellátott és a T1 szerkezeti terven szereplő – tömb a kavicsbánya területe, ahol szabadon álló beépítési móddal a bánya technológiai és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el. A minimális előkert 10,0 m, az oldalkert 15,0 m.

(14) KÜLÖNLEGES TERÜLET (5)

a)

Kszt

 

 

 

jellel ellátott terület az SZ 1 szabályozási terven szereplő 5 sz. tömb a szennyvíztisztító      területe, ahol szabadon álló beépítési móddal az „élőgépes” szennyvíztisztító és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

b)    A szennyvíztisztító részére kijelölt terület nem osztható.

c)      A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,2

Megengedett legnagyobb beépítettség: 10%

Megengedett legnagyobb építménymagasság:12 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 60%

 

 

6. §

 

Beépítésre nem szánt területek

 

(1) KÖZLEKEDÉSI TERÜLET

 1. A közlekedési területek (utcák, terek, gyalogutak) a község közterületein a gépjármű, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek.
 2. A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.
 3. Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

d)1

e)1

f)1

g)   A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 10-10 méteres

       lesarkítás szükséges.

h) A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi

    építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak  

    láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák.

i)  A lakófunkciók és a közösségi létesítmények parkolási igényeit saját telken belül kell  

      kielégíteni, a parkolók területére való közlekedési kapcsolatot biztosítani kell.

 

(2) KÖZMŰVEK

 1. 1
 2. A közművezetékek védelme érdekében az előírt védőtávolságokat be kell tartani.
 3. Új épületet, építményt közműves, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elhelyezése zárt tárolóban megoldott.
 4. Tilos szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjteni, illetve bevezetni.
 5. Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.
 6. A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát biztosítani kell.
 7. A település csapadékvizét nyílt árokhálózatban, vagy csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni.
 8. Közhasznú közműterületen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a működés és fenntartás műtárgyai helyezhetők el.

 

(3) ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETI LÉTESÍTMÉNYEK

 1. A zöldterületi rendeltetésű területeket a szabályozási terv tünteti fel. (KP)

b)1

c)1

d) Közlekedési területek zöldfelületei:

A 20 m szabályozási szélességű gyűjtőút mentén kétoldali, a lakó utak mentén egyoldali fasort kell telepíteni.

A közlekedésbiztonság érdekében 90 cm-nél magasabbra növő növényt telepíteni a közlekedési területek zöldsávjaiba csak az útkereszteződések szabályozási vonalától 10 m-nél távolabb szabad.

            A közlekedési területek zöldsávjaiban a fatelepítési távolságnak min. 8 m-nek kell          lennie.

A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű felszíni parkoló helyeket fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db parkoló hely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fa telepítésével kell megoldani.

 

 

(4) ERDŐTERÜLETEK

 1. A gazdasági célt szolgáló erdők területén a 10 ha-t meghaladó területnagyság esetén az OTÉK 28. §. (4.) bekezdése szerinti 0,5 %-os beépítési lehetőséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

 

(5) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET(Ma)

Mezőgazdasági terület növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület:

 1. a 10000 m2-nél nagyobb területen, a nádas, gyep művelési ágban nyilvántartottak kivételével egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény helyezhető el, melynek építménymagassága a tárolók, silók kivételével a 4,5 m-t nem haladhatja meg, a terület beépítettsége max. 3%-os lehet,
 2. A 10 ha-nál nagyobb területen lakóház is létesíthető szabadon álló beépítési móddal. A lakóház max. alapterülete 200 m2, a gazdasági épület max. alapterülete 300 m2 lehet. Építménymagasság: lakóház: 4,5 m, gazdasági épület: 6,0 m.

 

(6) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 1.

a)

Mk1

SZ       

3%

    

6,0

2000m2

Jellel ellátott mezőgazdasági terület az SZ 1 szabályozási terven jelölt 4,6,11,14,33 sz. tömb. Az övezetben a növénytermesztés, állattenyésztés az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló építmények helyezhetők el.

 1. Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél

      c)   A területen megengedett építési használat határértékei:

  Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,1

  Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%

  Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

  Megengedett legkisebb zöldfelület: 80%

d) A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: víz, villanyvezeték, zárt szennyvíztároló, zárt vagy nyitott csapadékvíz elvezető rendszer.

e)1

 

(7) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 2.

a)

Mk2

SZ       

3%

    

6,0

1500m2

Jellel ellátott mezőgazdasági terület az SZ 1 szabályozási terven jelölt 9,18,26 sz. tömb. Az övezetben a növénytermesztés, állattenyésztés az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló építmények helyezhetők el.

 1. Az övezetben kialakítható új telek területe nem lehet kisebb 1500 m2-nél

      c)   A területen megengedett építési használat határértékei:

  Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,1

  Megengedett legnagyobb beépítettség: 3%

  Megengedett legnagyobb építménymagasság:6,0 m

  Megengedett legkisebb zöldfelület: 75%

 (8) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

 

(1) A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület:

 1. a folyóvizek medre és partja
 2. a közcélú nyílt csatornák medre és partja

(2) A területen épületek nem helyezhetők el.

 

7. §1

 

 

III. Fejezet

Környezetvédelmi szabályozási előírások

 

8. §

Általános követelmények

 

(1) 1

(2)  1

(3) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése.

 1. 1
 2. Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni. (Jóváhagyáskor: 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete szerint.)

 

9.§

A föld védelme

 

A föld védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1) A beépítésre nem szánt területeken az illegális szemétlerakókat meg kell szüntetni.

(2) A termőföld védelme érdekében az építési munkával érintett területek talajának termőrétegét (humusz) le kell szedni és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.

 

 

10.§

Vízkészletek minőségvédelme

 

A vizek védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1) A vízbázisok védelmét biztosító védőterületeket ki kell jelölni, a védőterületekre vonatkozó létesítési és használati szabályokat hatályba kell helyezni, a védőterületeket a szabályozási tervre rá kell jelölni.

(2) A község területén hulladéklerakó, veszélyes anyag lerakó csak megfelelő és engedélyezett műszaki védelemmel létesíthető.

(3) 1

(4) A község területén a szennyvizek elszikkasztása tilos, a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvízgyűjtő létesíthető. A szennyvízcsatorna kiépítése után a létesítmények szennyvizeit rá kell kötni, és a zárt szennyvízgyűjtőket meg kell szüntetni.

(5) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba hulladékot lerakni, szennyvizet bevezetni tilos.

 1. Csapadékvíz telken belül elszikkasztható.
 2. Az élővízfolyások partjának élétől 6 m-en belül épület és építmény nem helyezhető el.
 3. A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

 

11.§

Levegőtisztaság-védelem

 

A levegőtisztaság védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1) 1

(2) A meghatározott *** védelmi övezet kialakítását igénylő új tevékenységek a község területén csak a rendezési terv módosításával telepíthetők.

 

* Jelenleg : a 14/2001. Köm-Eüm-FVM együttes

** Jelenleg: a 21/2001. Korm.

*** Jelenleg: a 21/2001. Korm. Rendelet 2. sz. melléklete

12.§

A táj és az élővilág védelme

 

 

Az élővilág védelméhez kapcsolódó építési és létesítési szabályok

(1) 1

(2) 1

(3) A beépítésre szánt területeken előírt zöldfelület legalább 60%-át aktív zöldfelületként kell kialakítani és folyamatosan fenntartani.

(4) Belterületi új, vagy átépítésre kerülő utakon fasorokat kell telepíteni.

 

13.§

Az épített környezet védelme

 

 (1) Biztosítani kell az épített környezetben élők egészségének védelmét, életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására.

(2) Fejlesztéseknél, beavatkozásoknál meg kell követelni a funkciókból adódó védőtávolságokat és a szükséges védőterületet-kialakításokat.

(3) Szorgalmazni kell az azonos, illetve hasonló rendeltetési egységek szabályozási terven jelölt megvalósítását, területi átcsoportosítását.

(4)A szabályozási terven meghatározott zöldterületek, védőerdők kialakításáról és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

(5)1 A településen műemléki védettséget élvező létesítmény nincs.

               

(6)1 A helyi védelem alá tartozó épületeket, építményeket az 1. számú melléklet

       tartalmazza

 

(7) 1

 

(8)1 Helyi védelmet élvező építmények esetén az alábbi védelmi előírásokat tesszük:

a) A meglévő utcaszakaszok utcai homlokzatának hagyományos beépítési jellegét, a szomszédos épületek tetőformájához illeszkedő (oromfalas, vagy kontyolt tetőforma) tetőalakítást, a külső homlokzaton lévő nyíláskiosztás ritmusát és arányát, a párkányok és vakolat minták elhelyezését kell követni.

b) A meglévő épületek megőrizendők és csak gazdasági számításokon túl is indokolt műszaki avultság esetében bonthatók el.

c) Az esetlegesen elbontandó épületről részletes felmérési rajz és fényképes dokumentáció készítendő.

d)Védett épületen toronyszerű tetőalakítás nem megvalósítható

e) Védett területen látványt zavaró építmény utcai homlokzaton nem elhelyezhető (parabola, klíma, parapet - konvektor, stb.)

f) Nyílások kialakításánál több kisebb nyílás létesítendő

g) Utcai homlokzaton erkély, loggia kialakult állapot kivételével nem létesíthető

h) Tetőfedés anyagaként a hagyományos cserépfedés színárnyalatoktól eltérő színű héjanyag nem helyezhető el (pl: zöld, szürke, fekete)

i) A homlokzaton a kialakult építészeti hagyományokkal összhangban lévő párkány, tagozat létesítendő, a meglévő megtartandó, helyreállítandó

j) Közterületeket, azok burkolatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani.

 

 

14.§

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás

 

 

(1)1

(2) Veszélyes hulladék a szeméttelepre nem kerülhet. A település közigazgatási területén belül veszélyes hulladék lerakására, kezelésére nincs és a későbbiek során sem lesz lehetőség.

(3) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni.

 

 

15.§

Tűzvédelem

 

 1. A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok, tűzvédelmi előírások figyelembe vételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.

(2) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

(3) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.

(4) A területen a tűzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapok alkalmazásával kell biztosítani.

 1. A területen tűzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhető nyilvános telefonfülkét kell létesíteni, illetve üzemben tartani.

(7) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.

 

 

IV. Fejezet

 

Egyéb rendelkezések

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

 

16.§

 

(1) Az 1997. évi LXXVIII. törvény 27.§ alapján a szabályozási tervben szereplő összes telek út kialakítására szükséges részét az Önkormányzat céljára le kell jegyezni.

 

 

    17. §.

Védőtávolságok

(1) Védőtávolságon belüli építési tevékenység esetén az illetékes hatóság hozzájárulását be kell szerezni.

(2) A tervlap szerinti helyeken az ott megadott szélességekkel az alábbi védőtávolságokat kell megtartani:

 1. 20 kV-os távvezeték mentén 3-3 m.
 2. A 8447. sz. bekötő út lakott területen kívüli szakaszán úttengelytől 50-50 m;
 3. A Rába folyó, a Pereszteg patak és a Kőris patak part éleitől 6-6 m;
 4. A középnyomású gázvezeték védőövezete 4-4 m, a nagy-középnyomásúé pedig 5-5 m, ahol a biztonsági övezeten belül az MSZ 7048/1-3 és az MSZ 7487/2 számú szabványokban előírt tilalmakat és korlátozásokat is figyelembe kell venni.
 5. Szennyvízátemelők környezetében OTÉK függelék szerint;
 6. Szélerőmű lakott terület 1000 m-es távolságban nem létesíthető,
 7. Az állattartó telepek védőtávolsága: Bökécs-major: 1000 m

Dobogó –major: 500 m

Baromfi telep: 300 m

(3) Közutak lakott területen kívüli szakaszának védőtávolságánál, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A. §. (1) bek., ill. a tv. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 31. §. (3). bekezdést figyelembe kell venni.

 

 

Záró rendelkezések

 

18.§

 

(1) Ez a rendelet 2016. október 15-én lép hatályba.

 

(2) A rendelethez a TT-04/2003. munkaszámú Sz1-Sz2 jelű szabályozási terveket az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

 

 

(4) A rendelet mellékletei:

1.sz. melléklet: útbesorolási táblázat

2.sz. melléklet: mintakeresztszelvények

3.sz. melléklet: kimutatás a belterületbe vonandó területekről

4.sz. melléklet: intézkedési terv.

 

 

Jákfa, 2005.04.29. 

 

 

 

3. számú melléklet

 

A belterületbe vonandó területek jegyzéke és ütemezése

 

 

 1. Első ütemben belterületbe vonandók a :

0171/1,2,3,4 hrsz-u területek egy része lakóterület céljára.

 1. Második ütemben belterületbe vonandó a 0111/7hrsz-u terület 2,4 ha nagyságú területrésze településközponti vegyes terület és lakóterület céljára.

 

 

 

 

4.sz. melléklet

Intézkedési terv

A rendezési tervvel kapcsolatos feladatokról és a

 helyi jogszabályok megalkotásáról

 

 • 1997. Évi LXXVIII. törvény 10. §. (3) alapján a község településszerkezeti tervét legalább 10 évenként felül kell vizsgálni.

 

 

Az elfogadott rendezési tervet követően megalkotandók:

 

 • helyi rendelet a települési értékvédelemről és annak gyakorlati alkalmazásáról;
 • helyi rendelet a parkolás rendjéről;
 • helyi állattartási rendelet településrendezési tervhez illesztése;
 • közterületek használatának szabályozását a településrendezési tervvel összhangba kell hozni;
 • helyi környezetvédelmi rendelet.

 

 

Készítendő tervek:

 

 • Közmű és úttervek (engedélyes és kiviteli) a tervezett lakóterület infrastruktúrájának kiépítéséhez;
 • Kertészeti tervek a közterületi zöldfelületek rendezésére
 • Vízrendezési terv a felszíni vizek elvezetésének biztosítására;
 • Úttervek készítése az önkormányzati úthálózat fejlesztésére;
 • Közterület alakítási terv készítése a Kossuth L. u. – Tölgy u. kereszteződésében lévő tér környékéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú függelék

 

I. építészeti értékek

1.Épületek

Sorszám

Cím

Funkció

Hrsz.

1.

Kossuth L. u. 47.

Lakóház

96

2.

Tölgy u. 8.

Lakóház

250

3.

Kossuth L. u. 81.

Posta

42 43/1

4.

Tölgy u. 1.

Lakóház

163

5.

Kövesdi u. 56.

Lakóház

410

6.

Kossuth L. u. 94.

Lakóház

345

7.

Kossuth L. u. 63.

Polgármesteri Hivatal

77

8.

Kossuth L. u. 59.

Lakóház

80/3

9.

Kövesdi u.

Kastély

478/1

10.

Kossuth L. u. 70.

Lakóház

320

11.

Kossuth L. u. 53.

Lakóház

82

12.

Tölgy u. 14.

Lakóház

271

13.

Templom

Temető

353

14.

Kossuth L. u. 35.

Harangláb

312

15.

Tölgy u. 11.

Harangláb

246

16.

Kossuth L. u. 25.

Lakóház

129

 

2. Építmények

1.

Kőkereszt

Kövesdi út

2.

Kőkereszt

Kossuth L. u. 73.

3.

I. világháborús emlékmű

Kossuth L. u. 58.

4.

Kőkereszt

Kossuth L. u. 27.

5.

Emlékmű

Kossuth L. u. 99.

6.

Síremlék

Temető (külső)

 

II. Régészeti örökség

     1. Őskori lelőhelyek

 

Ssz.     Lelet               cím                  hrsz.

1. Település                Hideg tag

2. Telepjelenség          Gyep dűlő       02/11

 

    2.  Középkori lelőhelyek

1. Temető                                           115.

 

A megjelölt területeken 30 cm-nél nagyobb mélységben végezendő földmunkákhoz az Örökségvédelmi Hivatal nyilatkozatát be kell szerezni.

 

      3. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek:

            1. Pereszteg patak partján hrsz.:0111/14.

            2. Hrsz.: 0171/1-4.

            3: Templom körüli temetőkert hrsz.: 535.

Helyi Építési SzabályzatCsatolt fájl(ok):


Jákfa Község Önkormányzata - Magyar